Bančni izrazi, ki jih morate poznati

bancni_izrazi

Veste kaj je moratorij? Ali kaj so interkalarne obresti? Za vas smo pripravili nekaj osnovnih izrazov, da vas bančnik ne bo nikoli presenetil!

Poznavanje osnovnih bančnih izrazov vam bo gotovo prišlo prav. Morda, ko boste najemali kredit ali pa takrat, ko vas bo nekdo izmed vaših znancev prosil za obrazložitev. Preberite kateri so osnovni izrazi s katerimi se največkrat seznanimo v banki.

Amortizacijski načrt

Je načrt odplačevanja kredita, v katerem se za vsa prihodnja obdobja pripravi pregled zneskov anuitet, obresti, razdolžnin in ostankov dolga po posameznih plačilih.

Anuiteta

Je običajno mesečni znesek odplačila kredita, s katerimi se v enakih, vnaprej določenih zneskih izplačujejo glavnica in obresti.

Efektivna obrestna mera (EBM)

Je način prikazovanja obrestne mere, ki upošteva tudi vse stroške, ki so povezani z odobritvijo kredita. Sestavljena je iz fiksne ali variabilne o.m. + stroške odobritve + drugi stroški (vodenje TRR, zavarovanje, itd.).

Euribor

Je medbančna obrestna mera za depozite v evrih, ki se oblikuje na evropskem medbančnem deviznem trgu. Reprezentativne banke iz evro območja si po EURIBOR-u medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost odplačevanja kredita.

Interkalarne obresti

So obresti, ki se obračunajo za čas od začetka porabe kredita do začetka odplačevanja kredita in se ponavadi obračunajo po pogodbeni obrestni meri.

Libor

Je kratica za “London Interbank Offered Rate” – londonska medbančna obrestna mera, katera trenutno na slovenskem bančnem trgu ni dostopna.

Moratorij

Je odlog plačila zapadlih obveznosti.

Solidarni porok

Je fizična oseba, ki poleg kreditojemalca podpiše kreditno pogodbo in s tem jamči za poplačilo kredita.

Zavarovalna premija

Je cena zavarovanja, ki jo plača kreditojemalec ob najemu kredita. Pozor! S tem zavarovanjem ni krita obveznost do banke v primeru smrti kreditojemalca. S tem banka zavaruje svojo terjatev pri zavarovalnici in v primeru ne-odplačevanja kredita, le-to odstopi v izterjavo zavarovalnici.