Po prvem poplavnem šoku še to – nepremičnine podzavarovane!

Te dni so vse oči uprte na poplavljena območja. Posledice poplav, ki so prizadele Slovenijo, so nepojmljivih razsežnosti. Pod vodo sta bili skoraj dve tretjini Slovenije. Po prvih ocenah naj bi bila škoda več milijardna.

A zdaj še en udarec –  zavarovalnice so razkrile, koliko nepremičnin je bilo nezavarovanih. Tiste, ki pa so bile, so bile podzavarovane. Kako zanimivo je, da za avto mimogrede plačamo zavarovanje, ki je bistveno dražje od zavarovanja za hiše, a tudi bistveno manj vredno kot nepremičnina. Da ne govorimo o zaščiti našega zdravja, delovne sposobnosti in življenja. Ta so neprecenljiva, a ko je govora o zaščiti, gremo pogosto mimo tega.

Iz takšnih katastrof se moramo vsaj nekaj naučiti, da lahko preprečimo napake, ki so nas pripeljale v takšno situacijo. Mi smo se fokusirali na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju zavarovanj, kaj v tem trenutku svetujejo zavarovalnice in kakšni so prvi odzivi na terenu.

Najbrž bo marsikdo pomislil – v redu je, ne živim v nižini blizu reke ali potoka, tudi ne ob jezeru in morju, torej poplava ne more povzročiti škode na moji hiši. A na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo naslednje: Res je, dvig vodne gladine vas v tem primeru morda ne bo neposredno prizadel. Toda vodna ujma lahko povzroči škodo na hiši, stanovanju in opremi še drugače. V Sloveniji so namreč poleg nižinskih poplav pogoste tudi silovite hudourniške poplave, ki se pojavljajo v gričevjih, hribovjih in v gorskem svetu zaradi močnih padavin ob jesenskih deževjih in poletnih neurjih. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v Sloveniji poplavno ogroženih približno 300.000 hektarov zemljišč, od tega jih več kot 200.000 hektarov ogrožajo predvsem hudourniške poplave. Mestne poplave nastanejo ob kratkotrajnih močnih padavinah, ki jih kanalizacijski sistem ne more odvesti, zato meteorna voda zalije in nanosi blato na vozišča, dvorišča in v kletne garaže. Meteorna voda lahko vdre v notranjost hiše tudi skozi streho, balkon ali teraso, saj se ob intenzivnih padavinah prelije prek žlebov in odtokov. Zaradi močnih padavin ali poplavljanja zemljišča v bližini lahko v spodnje prostore hiše vdre podtalnica (talna voda).

Kaj je najpogosteje poškodovano v primeru poplave?

Glede na izkušnje iz prejšnjih poplav ali vdorov meteorne vode, so na Zvezi potrošnikov Slovenije sestavili seznam najpogosteje poškodovanih delov hiše – to so talne obloge, opleske, stavbno pohištvo in oprema ter predmeti, ki so shranjeni pri tleh. V kletnih ali pritličnih prostorih lahko voda uniči naprave za centralno kurjavo, cisterno za kurilno olje in podobno.

Lastniki etažnih stanovanj v višjih nadstropjih večstanovanjskih zgradb lahko utrpite škodo na stvareh, ki jih hranite v kletnih prostorih. Ker ste sočasno solastniki skupnih delov zgradbe, vas lahko doletijo še stroški za sanacijo skupnih prostorov v višini vašega solastniškega deleža. Veliko vas to ve, zato ste sklenili zavarovanje, ki naj bi vam povrnilo škodo, če se kaj takšnega zgodi.

Po prvem šoku – še to!

Na poplavljenih območjih so lastniki hiš in objektov začeli ugotavljati, da imajo svoje premoženje strahovito podzavarovano – v primeru poplav so stavbe povprečno zavarovane le za okoli deset tisoč evrov. Kot razkriva članek na spletni strani Siola, pravijo sami zavarovanci, da je bila tako nizka vsota del paketa, ki so ga vzeli. V zavarovalnicah priznavajo, da je velik del hiš slabo zavarovanih ali sploh ni. Ocenjujejo, da naj bi bilo takih kar tretjina hiš v Sloveniji.

In še en udarec – oškodovani ljudje bodo zavarovalnino prejeli le, če so imeli svoje hiše zavarovane za primer “poplav in meteorne vode”. Še en podatek se je razkril – tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti fizičnih oseb, ni zavarovanih za nobeno nevarnost.

Siolov članek razkriva, da zavarovalnice same opažajo višjo stopnjo zavedanja z vidika ustrezne zavarovanosti na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč (to je požara, potresa, neposrednega udara strele, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazu, nenadnega zunanjega toplotnega in/ali kemičnega delovanja, poplave ter hudourniške ali visoke vode) krije kombinacija B delnega kaska. Slednjo lahko stranke sklenejo skupaj s splošnim kaskom ali z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). Škode, ki jo lahko na avtomobilu povzročijo navedene nevarnosti, tudi poplava, splošni kasko sploh ne krije!

Kar pa se tiče zavarovanja doma pa obstaja več paketov kritij. Določene nevarnosti so zavarovane do višine zavarovalne vsote ali do določenih limitov, z možnostjo povišanja, določene nevarnosti pa so lahko tudi izključene. Med drugim je izključena škoda zaradi posedanja tal kot posledice poplave; zaradi vdora vode skozi odprta okna in vrata; zaradi neustrezno projektiranih, dimenzioniranih, vzdrževanih in čiščenih odvodov meteornih voda itd.

Ne cena, najpomembnejša je vsebina zavarovanja!

Zavarovalnice pravijo, da je običajno natančen obseg kritij strankam predstavljen v prodajnih mapah, zavarovalnih pogojih in tudi z izpisom na zavarovalni polici. Stranka tako na polici natančno vidi, ali je določena nevarnost, npr. tudi škoda zaradi nevarnosti poplave, hudournika, visoke in talne vode krita ali ne. Če je krita, je tudi navedeno, do katerega limita. A pogojev vsi ne preberejo, žal pa so tudi na poplavljenih območjih nekateri ljudje prepričani, da njih poplava ne more prizadeti. Običajno je zavarovanje za nevarnost poplave vključeno šele v razširjene pakete, dodajajo.

Če podrobno pregledamo osnovni paket zavarovanja nepremičnin le-ta običajno obsega zavarovanje naslednjih rizikov: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, vlom, rop, odgovornost. K tem osnovnim zavarovanjem lahko proti doplačilu po izbiri dodajamo še druge vrste posamičnih zavarovanj, kot npr. potresno zavarovanje, zavarovanje stekla, poplave, meteorne vode, zavarovanje nadstreškov, bazenov, stroškov čiščenja in odvoza odpadkov pri požaru.

Kaj je smiselno vključiti v zavarovanje nepremičnine?

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je vsekakor treba zavarovati stekla, če niso vključena v osnovnem paketu. Pozornost je treba nameniti zavarovanju posrednega udara strele, ker je tovrstna strela pogostejša in pogosto ni avtomatično krita v osnovnem paketu. Pregledati je treba vse odbitne franšize in prve rizike, da ni kasnejšega nepotrebnega razočaranja. Če je hiša zgrajena na potresnem območju, jo je treba dodatno zavarovati za potres, drugod te potrebe ni, saj je ta vrsta dodatnega zavarovanja dokaj draga. Če je hiša zgrajena pod hribi, na hribih, kjer so možni plazovi, je treba preveriti, ali osnovno zavarovanje krije podor skal, padajoče kamenje, zemeljski plaz. Če imate zgrajen bazen, prikolico na dvorišču, dodatne objekte, kot je vrtna lopa ali garaža, nadstrešek, je to treba dodatno zavarovati. Tudi sončne kolektorje je treba dodatno vključiti v zavarovanje.

Nekaj osnovnih pojmov zavarovanja

Pri sklepanju zavarovanj se vedno upošteva gradbena in nikoli tržna vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost pomeni, da bi se pri škodi upoštevala amortizacija, kar pomeni če bi bila na primer hiša stara 20 let in bi bilo sklenjeno zavarovanje na dejansko vrednost, bi bili pri popolnem uničenju (npr. požaru) upravičeni na izplačilo glede na dotrajanost, starost materialov. Pri novi vrednosti pa se izplača vedno na novo vrednost, ne glede na starost. Običajno se danes sklepajo zavarovanja nepremičnin na novo vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost bi morda bilo smiselno pri res starih hišah, ker bi bilo ugodnejše. Nastane pa tudi tu problem, saj, če je hiša popolnoma uničena v požaru, si je treba postaviti novo po trenutnih cenah gradbenega materiala.

Kaj vpliva na ceno zavarovanja (zavarovalno premijo)

Zavarovalna premija, ki jo bo zavarovalnica obračunala za kritje posledic poplave, je v prvi vrsti odvisna od poplavne ogroženosti lokacije. Večina zavarovalnic deli kraje v Sloveniji na tri poplavna območja. Ta so določena glede na pogostost pojavljanja poplav (zelo redke, redke in pogoste poplave glede na število poplav v opazovanem obdobju).

Najvišja bo premija za zgradbe na območju pogostih poplav, torej za tiste zgradbe, ki so bolj izpostavljene, ker stojijo na poplavnih ali hudourniških območjih, v bližini rek, potokov ali morja.

Določitev zavarovalne vsote in njena višina

Na premijo vplivata tudi način določitve zavarovalne vsote in njena višina (limit kritja), pri čemer različni paketi zavarovanja doma ponujajo dve možnosti. Škoda zaradi poplave je lahko krita do polne vrednosti hiše, lahko pa je kritje omejeno navzdol.

Primer: Škoda na hiši zaradi požara bo krita do 300.000 evrov, za poplavo pa le do 3.000 evrov.

Najpomembneje je, da zavarovalna vsota ustreza vašim potrebam po zavarovalnem kritju, saj bo le tako vaše premoženje možno povrniti v stanje, v kakršnem je bilo pred nastankom škode. Če na primer živite v stanovanju, ki je v pritličju in je zato poplavam bolj izpostavljeno, ga je smiselno zavarovati za višjo zavarovalno vsoto. Ta naj ustreza največji verjetni škodi, ki bi jo lahko utrpeli ob poplavi.

Poleg hiše, stanovanja in stanovanjske opreme naj bodo zavarovane tudi stenske in talne obloge ter oplesk. Zavarovanje naj vključuje kritje pred poplavo, hudournikom, talno in meteorno vodo ter domsko asistenco. V nasprotnem primeru se dogovorite za razširitev kritja ali izberite širši paket zavarovanih nevarnosti.

Zavarovalna vsota naj bo dovolj visoka, da bo povrnjena dejanska škoda. Pri tem upoštevajte morebitne posebnosti vaše nepremičnine in opreme, kot so nadstandardna gradnja, dražje talne obloge, oprema, izdelana po naročilu.

Pozorno preberite določila zavarovalnih pogojev, saj je lahko med drugim izključena škoda v kletnih prostorih na stvareh, ki niso dvignjene na raven vsaj 10 cm od gotovih tal. Prepričajte se, kateri stroški, povezani s sanacijo škode (na primer stroški čiščenja, stroški nadomestnega bivanja), so zajeti v zavarovanje in do katerega limita.

Pomembno – ponovimo nekaj praktičnih nasvetov!

Ko sklepate zavarovanje, morate biti pozorni predvsem na dejansko vrednost svojega doma ter seveda opreme v hiši, torej je pomembno, da zavarovalna vsota ustreza višini dejanskih vrednosti zavarovanih stvari, da ne bi prišlo do podzavarovanja. Pomembno je, da je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo zmanjševala škode na račun amortizacije, temveč jo bo izplačala v celoti, omejitev je le zgornja višina zavarovalne vsote. Nekatere zavarovalnice vam v okviru domske asistence nudijo tudi pomoč na domu ter hitro reševanje škode. Možno je vključiti tudi odgovornost vas in družinskih članov do tretjih oseb in njihovega premoženja. V primeru naknadnih nadgradenj, prizidkov je treba ustrezno spremeniti zavarovalne vsote. Ne pozabite preveriti ali vaša polica vsebuje vsa pomembna kritja, tudi indirektni udar strele, meteorne vode, poplave, vihar, točo, zemeljski plaz, potres, itd.

Pazite na pasti!

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, je takšen tipičen primer poplava, ko voda zaradi velikega naliva zalije kleti ali nižje prostore. Takšen vdor vode mnogi, ki imajo sklenjeno kritje nevarnosti viharja, nimajo zavarovanega, zato jim ta škoda ne bi bila krita s tega področja zavarovanja. Pri zavarovanjih je treba misliti tudi na to, ali ima hiša ravno streho in ali obstaja nevarnost škode zaradi meteornih voda, ki so definirane kot vode s streh v primeru, da odtočne cevi, žlebove ali kanale zamaši toča, listje ali druge stvari, ki jih nanese veter ali neurje in zaradi tega ni omogočeno odvajanje vode s strehe.

Ko sklepate zavarovanje za svojo hišo, predlagamo sklenitev zavarovanj predvsem s kritjem naslednjih nevarnosti: vihar, požar, vlom in rop, toča, teža snega (poškodbe streh in ostalih zavarovanih stvari, ki popustijo pod težo zapadlega snega), zemeljski plaz in podor skal, poplava, potres. Običajno osnovni paketi zavarovanj ne vsebujejo zavarovanja poplav, potresa in posrednega udara strele. Te vrste rizika je treba dodati k osnovnemu paketu zavarovanja. Pozorni moramo biti tudi pri zniževanju letnih premij (cene zavarovanj). V kolikor zavarovalni zastopnik ponuja cenovno ugodnejše zavarovanje, moramo biti pozorni na višino zavarovalne vsote ali morebitne izključitve. Letna premija se namreč lahko znižuje zaradi zniževanja zavarovalnih vsot ali pa zaradi izključitve določenega rizika. Če se izključi posredni udar strele, je zavarovanje cenejše ali pa, če je zavarovalni zastopnik znižal zavarovalno vsoto iz 200.000 € na 150.000 €, je tako posledično premija nižja. Zato ni vedno priporočljivo zniževati letne premije. Zgolj cenovna primerjava med konkurenčnimi zavarovalnicami ni priporočljiva. Vedno moramo primerjati vključene zavarovane rizike in ceno, ne le cene. Na to pa se žal marsikdaj pozabi in so zaradi tega posamezniki velikokrat razočarani, ko dejansko pride do nastale škode in zavarovalnica ne krije škode v celoti ali delno. Pri zavarovanju stanovanj bi morali biti lastniki pozorni tudi na to, ali imajo poleg opreme sklenjeno tudi zavarovanje za etažno lastnino.

3 različne ponudbe – za katero bi se odločili?

Primer različnih informativnih izračunov za zavarovanje hiše na novo vrednost kažejo, da moramo biti res pozorni na to, kaj ponudba vključuje in ne zgolj na letno premijo, ki jo plačamo (gre za nadstandardni paket brez potresa in plazov, hiša v velikosti: pritličje 100 m2, obdelana mansarda 100 m2). Dobro poglejte višino zavarovalne vsote (ZV) in višino letne premije.

  • Zavarovalnica 1: ZV za opremo 88.000 €, ZV za hišo 125.000 €, letna premija brez popusta 249 €
  • Zavarovalnica 2: ZV za opremo 48.000 €, ZV za hišo 120.000 €, letna premija brez popusta 190,67 €
  • Zavarovalnica 3: ZV za opremo 50.000 €, ZV za hišo 300.000 €, letna premija brez popusta 303,53 €

Ključno vprašanje, ki ga zastavite zavarovalnemu zastopniku?

Kot vedno opozarjamo, je zaščita premoženja ena izmed štirih stebrov zaščite. Kljub temu, da osebni finančni svetovalci niso specialisti za zavarovanje nepremičnin in premičnin, pa v osebnem finančnem načrtu vedno znova poudarjamo, da so bolj kot cene, pomembna ustrezna kritja in zavarovalne vsote.

Preden sklenete zavarovanje vašemu zavarovalnemu zastopniku zastavite naslednje vprašanje: “Natančno mi navedite v kakšnem primeru ne bomo dobili povrnjene vse  škode?” Običajno bodo zastopniki naštevali in poudarjali prednosti zavarovanja in kaj vse je krito, vas pa zanima ravno obratno. Najbolje, da odgovor prejmete pisno.