Te dni so vse oči uprte na poplavljena območja. Posledice poplav, ki so prizadele Slovenijo, so nepojmljivih razsežnosti. Pod vodo sta bili skoraj dve tretjini Slovenije. Po prvih ocenah naj bi bila škoda več milijardna.

A zdaj še en udarec –  zavarovalnice so razkrile, koliko nepremičnin je bilo nezavarovanih. Tiste, ki pa so bile, so bile podzavarovane. Kako zanimivo je, da za avto mimogrede plačamo zavarovanje, ki je bistveno dražje od zavarovanja za hiše, a tudi bistveno manj vredno kot nepremičnina. Da ne govorimo o zaščiti našega zdravja, delovne sposobnosti in življenja. Ta so neprecenljiva, a ko je govora o zaščiti, gremo pogosto mimo tega.

Iz takšnih katastrof se moramo vsaj nekaj naučiti, da lahko preprečimo napake, ki so nas pripeljale v takšno situacijo. Mi smo se fokusirali na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju zavarovanj, kaj v tem trenutku svetujejo zavarovalnice in kakšni so prvi odzivi na terenu.

Najbrž bo marsikdo pomislil – v redu je, ne živim v nižini blizu reke ali potoka, tudi ne ob jezeru in morju, torej poplava ne more povzročiti škode na moji hiši. A na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo naslednje: Res je, dvig vodne gladine vas v tem primeru morda ne bo neposredno prizadel. Toda vodna ujma lahko povzroči škodo na hiši, stanovanju in opremi še drugače. V Sloveniji so namreč poleg nižinskih poplav pogoste tudi silovite hudourniške poplave, ki se pojavljajo v gričevjih, hribovjih in v gorskem svetu zaradi močnih padavin ob jesenskih deževjih in poletnih neurjih. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v Sloveniji poplavno ogroženih približno 300.000 hektarov zemljišč, od tega jih več kot 200.000 hektarov ogrožajo predvsem hudourniške poplave. Mestne poplave nastanejo ob kratkotrajnih močnih padavinah, ki jih kanalizacijski sistem ne more odvesti, zato meteorna voda zalije in nanosi blato na vozišča, dvorišča in v kletne garaže. Meteorna voda lahko vdre v notranjost hiše tudi skozi streho, balkon ali teraso, saj se ob intenzivnih padavinah prelije prek žlebov in odtokov. Zaradi močnih padavin ali poplavljanja zemljišča v bližini lahko v spodnje prostore hiše vdre podtalnica (talna voda).

Kaj je najpogosteje poškodovano v primeru poplave?

Glede na izkušnje iz prejšnjih poplav ali vdorov meteorne vode, so na Zvezi potrošnikov Slovenije sestavili seznam najpogosteje poškodovanih delov hiše – to so talne obloge, opleske, stavbno pohištvo in oprema ter predmeti, ki so shranjeni pri tleh. V kletnih ali pritličnih prostorih lahko voda uniči naprave za centralno kurjavo, cisterno za kurilno olje in podobno.

Lastniki etažnih stanovanj v višjih nadstropjih večstanovanjskih zgradb lahko utrpite škodo na stvareh, ki jih hranite v kletnih prostorih. Ker ste sočasno solastniki skupnih delov zgradbe, vas lahko doletijo še stroški za sanacijo skupnih prostorov v višini vašega solastniškega deleža. Veliko vas to ve, zato ste sklenili zavarovanje, ki naj bi vam povrnilo škodo, če se kaj takšnega zgodi.

Po prvem šoku – še to!

Na poplavljenih območjih so lastniki hiš in objektov začeli ugotavljati, da imajo svoje premoženje strahovito podzavarovano – v primeru poplav so stavbe povprečno zavarovane le za okoli deset tisoč evrov. Kot razkriva članek na spletni strani Siola, pravijo sami zavarovanci, da je bila tako nizka vsota del paketa, ki so ga vzeli. V zavarovalnicah priznavajo, da je velik del hiš slabo zavarovanih ali sploh ni. Ocenjujejo, da naj bi bilo takih kar tretjina hiš v Sloveniji.

In še en udarec – oškodovani ljudje bodo zavarovalnino prejeli le, če so imeli svoje hiše zavarovane za primer “poplav in meteorne vode”. Še en podatek se je razkril – tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti fizičnih oseb, ni zavarovanih za nobeno nevarnost.

Siolov članek razkriva, da zavarovalnice same opažajo višjo stopnjo zavedanja z vidika ustrezne zavarovanosti na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč (to je požara, potresa, neposrednega udara strele, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazu, nenadnega zunanjega toplotnega in/ali kemičnega delovanja, poplave ter hudourniške ali visoke vode) krije kombinacija B delnega kaska. Slednjo lahko stranke sklenejo skupaj s splošnim kaskom ali z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). Škode, ki jo lahko na avtomobilu povzročijo navedene nevarnosti, tudi poplava, splošni kasko sploh ne krije!

Kar pa se tiče zavarovanja doma pa obstaja več paketov kritij. Določene nevarnosti so zavarovane do višine zavarovalne vsote ali do določenih limitov, z možnostjo povišanja, določene nevarnosti pa so lahko tudi izključene. Med drugim je izključena škoda zaradi posedanja tal kot posledice poplave; zaradi vdora vode skozi odprta okna in vrata; zaradi neustrezno projektiranih, dimenzioniranih, vzdrževanih in čiščenih odvodov meteornih voda itd.

Ne cena, najpomembnejša je vsebina zavarovanja!

Zavarovalnice pravijo, da je običajno natančen obseg kritij strankam predstavljen v prodajnih mapah, zavarovalnih pogojih in tudi z izpisom na zavarovalni polici. Stranka tako na polici natančno vidi, ali je določena nevarnost, npr. tudi škoda zaradi nevarnosti poplave, hudournika, visoke in talne vode krita ali ne. Če je krita, je tudi navedeno, do katerega limita. A pogojev vsi ne preberejo, žal pa so tudi na poplavljenih območjih nekateri ljudje prepričani, da njih poplava ne more prizadeti. Običajno je zavarovanje za nevarnost poplave vključeno šele v razširjene pakete, dodajajo.

Če podrobno pregledamo osnovni paket zavarovanja nepremičnin le-ta običajno obsega zavarovanje naslednjih rizikov: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, vlom, rop, odgovornost. K tem osnovnim zavarovanjem lahko proti doplačilu po izbiri dodajamo še druge vrste posamičnih zavarovanj, kot npr. potresno zavarovanje, zavarovanje stekla, poplave, meteorne vode, zavarovanje nadstreškov, bazenov, stroškov čiščenja in odvoza odpadkov pri požaru.

Kaj je smiselno vključiti v zavarovanje nepremičnine?

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je vsekakor treba zavarovati stekla, če niso vključena v osnovnem paketu. Pozornost je treba nameniti zavarovanju posrednega udara strele, ker je tovrstna strela pogostejša in pogosto ni avtomatično krita v osnovnem paketu. Pregledati je treba vse odbitne franšize in prve rizike, da ni kasnejšega nepotrebnega razočaranja. Če je hiša zgrajena na potresnem območju, jo je treba dodatno zavarovati za potres, drugod te potrebe ni, saj je ta vrsta dodatnega zavarovanja dokaj draga. Če je hiša zgrajena pod hribi, na hribih, kjer so možni plazovi, je treba preveriti, ali osnovno zavarovanje krije podor skal, padajoče kamenje, zemeljski plaz. Če imate zgrajen bazen, prikolico na dvorišču, dodatne objekte, kot je vrtna lopa ali garaža, nadstrešek, je to treba dodatno zavarovati. Tudi sončne kolektorje je treba dodatno vključiti v zavarovanje.

Nekaj osnovnih pojmov zavarovanja

Pri sklepanju zavarovanj se vedno upošteva gradbena in nikoli tržna vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost pomeni, da bi se pri škodi upoštevala amortizacija, kar pomeni če bi bila na primer hiša stara 20 let in bi bilo sklenjeno zavarovanje na dejansko vrednost, bi bili pri popolnem uničenju (npr. požaru) upravičeni na izplačilo glede na dotrajanost, starost materialov. Pri novi vrednosti pa se izplača vedno na novo vrednost, ne glede na starost. Običajno se danes sklepajo zavarovanja nepremičnin na novo vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost bi morda bilo smiselno pri res starih hišah, ker bi bilo ugodnejše. Nastane pa tudi tu problem, saj, če je hiša popolnoma uničena v požaru, si je treba postaviti novo po trenutnih cenah gradbenega materiala.

Kaj vpliva na ceno zavarovanja (zavarovalno premijo)

Zavarovalna premija, ki jo bo zavarovalnica obračunala za kritje posledic poplave, je v prvi vrsti odvisna od poplavne ogroženosti lokacije. Večina zavarovalnic deli kraje v Sloveniji na tri poplavna območja. Ta so določena glede na pogostost pojavljanja poplav (zelo redke, redke in pogoste poplave glede na število poplav v opazovanem obdobju).

Najvišja bo premija za zgradbe na območju pogostih poplav, torej za tiste zgradbe, ki so bolj izpostavljene, ker stojijo na poplavnih ali hudourniških območjih, v bližini rek, potokov ali morja.

Določitev zavarovalne vsote in njena višina

Na premijo vplivata tudi način določitve zavarovalne vsote in njena višina (limit kritja), pri čemer različni paketi zavarovanja doma ponujajo dve možnosti. Škoda zaradi poplave je lahko krita do polne vrednosti hiše, lahko pa je kritje omejeno navzdol.

Primer: Škoda na hiši zaradi požara bo krita do 300.000 evrov, za poplavo pa le do 3.000 evrov.

Najpomembneje je, da zavarovalna vsota ustreza vašim potrebam po zavarovalnem kritju, saj bo le tako vaše premoženje možno povrniti v stanje, v kakršnem je bilo pred nastankom škode. Če na primer živite v stanovanju, ki je v pritličju in je zato poplavam bolj izpostavljeno, ga je smiselno zavarovati za višjo zavarovalno vsoto. Ta naj ustreza največji verjetni škodi, ki bi jo lahko utrpeli ob poplavi.

Poleg hiše, stanovanja in stanovanjske opreme naj bodo zavarovane tudi stenske in talne obloge ter oplesk. Zavarovanje naj vključuje kritje pred poplavo, hudournikom, talno in meteorno vodo ter domsko asistenco. V nasprotnem primeru se dogovorite za razširitev kritja ali izberite širši paket zavarovanih nevarnosti.

Zavarovalna vsota naj bo dovolj visoka, da bo povrnjena dejanska škoda. Pri tem upoštevajte morebitne posebnosti vaše nepremičnine in opreme, kot so nadstandardna gradnja, dražje talne obloge, oprema, izdelana po naročilu.

Pozorno preberite določila zavarovalnih pogojev, saj je lahko med drugim izključena škoda v kletnih prostorih na stvareh, ki niso dvignjene na raven vsaj 10 cm od gotovih tal. Prepričajte se, kateri stroški, povezani s sanacijo škode (na primer stroški čiščenja, stroški nadomestnega bivanja), so zajeti v zavarovanje in do katerega limita.

Pomembno – ponovimo nekaj praktičnih nasvetov!

Ko sklepate zavarovanje, morate biti pozorni predvsem na dejansko vrednost svojega doma ter seveda opreme v hiši, torej je pomembno, da zavarovalna vsota ustreza višini dejanskih vrednosti zavarovanih stvari, da ne bi prišlo do podzavarovanja. Pomembno je, da je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo zmanjševala škode na račun amortizacije, temveč jo bo izplačala v celoti, omejitev je le zgornja višina zavarovalne vsote. Nekatere zavarovalnice vam v okviru domske asistence nudijo tudi pomoč na domu ter hitro reševanje škode. Možno je vključiti tudi odgovornost vas in družinskih članov do tretjih oseb in njihovega premoženja. V primeru naknadnih nadgradenj, prizidkov je treba ustrezno spremeniti zavarovalne vsote. Ne pozabite preveriti ali vaša polica vsebuje vsa pomembna kritja, tudi indirektni udar strele, meteorne vode, poplave, vihar, točo, zemeljski plaz, potres, itd.

Pazite na pasti!

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, je takšen tipičen primer poplava, ko voda zaradi velikega naliva zalije kleti ali nižje prostore. Takšen vdor vode mnogi, ki imajo sklenjeno kritje nevarnosti viharja, nimajo zavarovanega, zato jim ta škoda ne bi bila krita s tega področja zavarovanja. Pri zavarovanjih je treba misliti tudi na to, ali ima hiša ravno streho in ali obstaja nevarnost škode zaradi meteornih voda, ki so definirane kot vode s streh v primeru, da odtočne cevi, žlebove ali kanale zamaši toča, listje ali druge stvari, ki jih nanese veter ali neurje in zaradi tega ni omogočeno odvajanje vode s strehe.

Ko sklepate zavarovanje za svojo hišo, predlagamo sklenitev zavarovanj predvsem s kritjem naslednjih nevarnosti: vihar, požar, vlom in rop, toča, teža snega (poškodbe streh in ostalih zavarovanih stvari, ki popustijo pod težo zapadlega snega), zemeljski plaz in podor skal, poplava, potres. Običajno osnovni paketi zavarovanj ne vsebujejo zavarovanja poplav, potresa in posrednega udara strele. Te vrste rizika je treba dodati k osnovnemu paketu zavarovanja. Pozorni moramo biti tudi pri zniževanju letnih premij (cene zavarovanj). V kolikor zavarovalni zastopnik ponuja cenovno ugodnejše zavarovanje, moramo biti pozorni na višino zavarovalne vsote ali morebitne izključitve. Letna premija se namreč lahko znižuje zaradi zniževanja zavarovalnih vsot ali pa zaradi izključitve določenega rizika. Če se izključi posredni udar strele, je zavarovanje cenejše ali pa, če je zavarovalni zastopnik znižal zavarovalno vsoto iz 200.000 € na 150.000 €, je tako posledično premija nižja. Zato ni vedno priporočljivo zniževati letne premije. Zgolj cenovna primerjava med konkurenčnimi zavarovalnicami ni priporočljiva. Vedno moramo primerjati vključene zavarovane rizike in ceno, ne le cene. Na to pa se žal marsikdaj pozabi in so zaradi tega posamezniki velikokrat razočarani, ko dejansko pride do nastale škode in zavarovalnica ne krije škode v celoti ali delno. Pri zavarovanju stanovanj bi morali biti lastniki pozorni tudi na to, ali imajo poleg opreme sklenjeno tudi zavarovanje za etažno lastnino.

3 različne ponudbe – za katero bi se odločili?

Primer različnih informativnih izračunov za zavarovanje hiše na novo vrednost kažejo, da moramo biti res pozorni na to, kaj ponudba vključuje in ne zgolj na letno premijo, ki jo plačamo (gre za nadstandardni paket brez potresa in plazov, hiša v velikosti: pritličje 100 m2, obdelana mansarda 100 m2). Dobro poglejte višino zavarovalne vsote (ZV) in višino letne premije.

 • Zavarovalnica 1: ZV za opremo 88.000 €, ZV za hišo 125.000 €, letna premija brez popusta 249 €
 • Zavarovalnica 2: ZV za opremo 48.000 €, ZV za hišo 120.000 €, letna premija brez popusta 190,67 €
 • Zavarovalnica 3: ZV za opremo 50.000 €, ZV za hišo 300.000 €, letna premija brez popusta 303,53 €

Ključno vprašanje, ki ga zastavite zavarovalnemu zastopniku?

Kot vedno opozarjamo, je zaščita premoženja ena izmed štirih stebrov zaščite. Kljub temu, da osebni finančni svetovalci niso specialisti za zavarovanje nepremičnin in premičnin, pa v osebnem finančnem načrtu vedno znova poudarjamo, da so bolj kot cene, pomembna ustrezna kritja in zavarovalne vsote.

Preden sklenete zavarovanje vašemu zavarovalnemu zastopniku zastavite naslednje vprašanje: “Natančno mi navedite v kakšnem primeru ne bomo dobili povrnjene vse  škode?” Običajno bodo zastopniki naštevali in poudarjali prednosti zavarovanja in kaj vse je krito, vas pa zanima ravno obratno. Najbolje, da odgovor prejmete pisno.

Nedolgo nazaj sem dopolnil 37 let. Sem še dokaj mlad, vendar se zavedam, da je treba čim prej poskrbeti za svojo varnost v življenju. Odločil sem se, da analiziram slovenski trg zavarovanj in zase izberem najbolj ustrezne produkte. 

Po več kot petih letih dela kot zavarovalni zastopnik in več kot treh let dela v bančništvu sem bil mnenja, da bo to zelo lahka naloga. Prepričan sem bil, da bom po pridobitvi vseh ponudb in kratkem primerjanju imel odgovor na dlani. Ah, kako sem se motil! Raziskovanje je trajalo 3 tedne, po več ur na dan. Rezultati mojega dela pa so taki, da še vedno ne morem z gotovostjo trditi, katera zavarovalnica nudi najboljšo izbiro za posamezne produkte.

V zadnjih treh tednih sem tako naredil temeljit pregled in analizo zdravstvenih, naložbenih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj pri nas. Začel sem z najlažjim. Znotraj zdravstvenega zavarovanja je bil prvi korak izbira najugodnejšega dopolnilnega zavarovanja. Ker ga ponujajo samo 3 zavarovalnice pri nas in ker nudijo ista kritja, je bil odgovor na dlani. Generali ponuja najnižjo premijo, torej je najboljša opcija. Toda ta ugotovitev in prepričanje je bilo kratkotrajno. Dokler nisem izvedel, da Vzajemna ob koncu leta včasih ponudi popust svojim strankam in je premija lahko bistveno nižja. Tako že pri najlažjem vprašanju nisem bil prepričan, da je moja izbira najboljša. In tu se je slaba volja šele začela.

Videl sem, da je primerjava praktično nemogoča … 

Nadaljeval sem s pregledom dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Že pri pregledu osnovnih kritij sem videl, da je primerjava praktično nemogoča. Sicer ponujajo zelo podobna kritja, vendar so vsebovana v najrazličnejših paketih, vsaka zavarovalnica pa ima svoje posebnosti. Velik problem so bile tudi različne zavarovalne vsote, zaradi katerih je primerjava še toliko bolj otežena. 

Močno sem bil presenečen, da mi je nekaj tako preprostega, kot je izbira ustreznega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, povzročala take izzive. Po večdnevnem primerjanju in analiziranju sem skušal narediti “optimalen” paket z odstranjevanjem določenih kritij v paketih, dodajanju novih iz drugih paketov, tako da sem za povprečnega človeka skušal izbrati najboljše, kar potrebuje. To mi je sicer uspelo, vendar je ob drugačnih osebnih okoliščinah izbira lahko tudi drugačna.

Analiza naložbenih življenjskih zavarovanj

Ko je bil prvi teden za mano, je na vrsto prišla analiza naložbenih življenjskih zavarovanj. Po prvem tednu sem mislil, da stvari že kar dobro poznam, da bom lahko podobno primerjal produkte kot pri zdravstvenih zavarovanjih in da bom hitreje prišel do zaključka. Ob podrobnejši analizi in prebiranju splošnih pogojev pa sem spoznal, kako malo vem o tem in kako smo nasploh Slovenci slabo izobraženi na tem področju. 

To, da sem pridobil ponudbe od desetih različnih zavarovalnic je bil zgolj začetek. Nekatere zavarovalnice ponujajo celo več različnih vrst naložbenih življenjskih zavarovanj. Znotraj njih pa se glavobol in slaba volja šele pričneta. Treba je pregledati različne naložbene možnosti, izbrati naložbeno strategijo, ki je glede na lastnosti posameznika najbolj primerna ali celo izbrati posamezne sklade. Tudi po analizi donosnosti za pretekla leta (kar seveda ni noben pokazatelj, kako se bodo stvari odvijale v prihodnosti), je izbira zavarovalnice in optimalnega produkta praktično nemogoča.

Ogromen del donosa namreč poberejo stroški. Dobiti podatke o tem, kakšni so, kako se obračunavajo in primerjanje med produkti je bil pravzaprav najtežji del raziskave. Zavarovalnice stroške in ostale ključne informacije sicer morajo objaviti v posebnih dokumentih o produktu, ki je namenjen strankam, vendar pogosto v splošne pogoje skrijejo še kakšne druge stroške in dajatve, tako da je popolna analiza praktično nemogoča. 

Stroški so sicer pomemben del odločitve, vendar še zdaleč ne edini. Poleg njih sem primerjal še odkupe, zavarovalne dobe, premije in druge posebnosti. Dobil sem sicer veliko pomoči in nasvetov od agentov posameznih zavarovalnic, vendar vsi vemo, da oni vedno priporočajo svoje produkte, znotraj njih pa tiste, ki jim prinašajo največji zaslužek. Vse omenjene težave so mi povzročile kar nekaj sivih las. Do enostavne odločitve, ko bi lahko jasno rekel, katero naložbeno življenjsko zavarovanje je najboljše, žal nisem prišel. Se pa osebno nagibam k temu, da sam ne bi izbral nobenega izmed njih in bom še naprej iskal alternativne rešitve na trgu.

Življenjska in nezgodna zavarovanja 

Tretji teden pa sem svojo raziskavo razširil še na življenjska in nezgodna zavarovanja. Tu je bilo samo raziskovanje sicer bolj preprosto, še vedno pa sem se srečal s številnimi nejasnostmi. Že pri izdelavi ponudb za življenjsko zavarovanje sem za zavarovalno vsoto vzel 100.000 EUR. Ljudje marsikdaj zmotno mislijo, da potrebujejo življenjsko zavarovanje, ko ga v resnici ne in obratno. Pri zavarovalni vsoti pa je problem še večji, saj prevečkrat vzamemo neke pavšalne, okrogle zneske, brez da bi sploh točno vedeli, kakšen je pravi znesek, ki ga bodo v primeru smrti potrebovali naši bližnji. Izbira najcenejšega ponudnika na trgu je tukaj lahka, ker gre za enako kritje pri vseh zavarovalnicah. Premije so sicer nizke, tako da tudi če izberemo dražje zavarovalnice, to ne bo imelo večjega vpliva na naš finančni položaj. Lahko pa pride do manjše katastrofe v primeru smrti, če bomo izbrali neustrezno zavarovalno vsoto.

Pri nezgodnih zavarovanjih pa sem dal poudarek zgolj na invalidnost. Zavarovalnice ustvarjajo najrazličnejše nezgodne pakete, z raznimi marketinškimi prijemi pa mojstrsko ustvarjajo zmotno prepričanje, da so to stvari, ki jih potrebujemo. Toda edina stvar, ki jo res potrebujemo v primeru najhujšega, je zavarovanje za primer invalidnosti. Zavarovalnice to omogočajo na številne načine, od samostojnega zavarovanja za invalidnost, do priključka na življenjsko zavarovanje in ureditve znotraj nezgodnih paketov. Premije pa se med temi možnostmi seveda močno razlikujejo. Tu sem poskušal poiskati le najnujnejše kritje, ki bo najcenejše, obenem pa tudi zadosti visoko v primeru najhujšega. Sicer tudi tukaj prihaja do manjših odstopanj med zavarovalnicami, kritji in izključitvami, vendar pa sta za razliko od naložbenih življenjskih zavarovanj primerjava in izbira tukaj lažji.

Raziskava in analiza sta kljub dobremu predznanju vzeli ogromno truda in energije. Močno sem bil presenečen nad kompleksnostjo zadeve. Človek z redno službo in družinskimi obveznostmi bo za to potreboval ogromno časa. Poleg tega največkrat ne bo vedel, na kaj sploh mora biti pozoren. Zavarovalni zastopniki sicer lahko pomagajo do neke mere, vendar kot sem že dejal, jim manjka neodvisnosti, včasih tudi strokovnosti, predvsem pa celotnega pregleda nad finančnim trgom ter finančno sliko stranke. Izbira za stranko v večini primerov tako ne bo optimalna. 

Ker gre za dolgoročne zavarovalne police, tudi ob nižjih premijah lahko pride do ogromnih razlik. Pri življenjskem zavarovanju bi ob neustrezni izbiri tako v 25-ih letih polico preplačali za “le” nekaj 100 EUR, medtem ko se razlike pri naložbenem zavarovanju lahko merijo v več 10.000 EUR. Polega tega ne smem pozabiti še na splošne pogoje, s katerimi se stranke premalokrat podrobno seznanijo. Kljub temu, da so “splošni” in enaki za vse, se med zavarovalnicami močno razlikujejo. Potrebno je torej mnenje izkušenega neodvisnega svetovalca, ki ni omejen s produkti le ene zavarovalnice, temveč pozna v celoti tako trg kot stranko ter nam lahko najbolje svetuje. Le takrat bomo lahko rekli, da smo izbrali najbolj ustrezne produkte in optimalno poskrbeli zase.

Rok Štrukelj

Te dni z navdušenjem in ponosom spremljamo naše športnike, ki na Olimpijskih igrah drug za drugim osvajajo odlične uvrstitve in seveda olimpijske medalje. A te ne prinašajo le vpisa v zgodovino in njihov portfelj uspehov, ampak prinašajo tudi finančne nagrade za te izjemne dosežke …

Pisalo se je leto 1913, ko je Pierre de Coubertin ustvaril olimpijski znak, osnovno moč olimpijskega gibanja, ki je danes poznan po celem svetu. Med seboj povezani olimpijski krogi predstavljajo zvezo petih celin in srečanje športnikov celega sveta. Pomenijo povezanost, sožitje, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo narodov petih celin. Vsaka barva ima svoj pomen, modra predstavlja Evropo, črna Afriko, rdeča Ameriko, rumena Azijo in zelena Avstralijo z Oceanijo.

Glede na to, bi vsakdo pomislil, da se vsaj med temi športniki, ki vsi dosegajo uspehe na istem tekmovanju, ne dogajajo razlike, a se. In to precejšnje, v finančnem smislu (pa tudi drugih pogosto slišimo).

In ker so nas ta teden naši Olimpijci ponovno razveselili z novimi medaljami, smo preverili, koliko je ta in vse ostale letošnje kolajne, finančno ovrednotena ob »povratku v domovino«.

Koliko so torej slovenski Olimpijci vredni v primerjavi z Olimpijci drugih držav?

Večina športnikov v svoji karieri nikoli ne izsanja olimpijskih sanj. Tudi med tistimi, ki se na to veliko tekmovanje prebijejo, jih le peščica poseže po največjih uspehih. A pot do tja je trnova, skromne štipendije, ne prav pogosta sponzorstva, ki niti stroškov dolgoletnih treningov, opreme in zdravstvene oskrbe, kaj šele potnih stroškov ne pokrijejo, so njihova stalnica.

Ne glede na vse in ne glede na to, da se zavedajo, da morda ne bodo prejeli bonusa, morda tudi zato, ker pač »niso iz prave države«, dajejo vse od sebe. Za višje cilje. A preživeti morajo in nagrade so tiste, ki lahko vsaj delno odtehtajo tudi pretekle (ne)uspehe in borbe.

Več deset držav, ki si prislužijo eno od 327 medalj v 15 športih na letošnjih Olimpijskih igrah, je pripravilo bonuse za nosilce kolajn. Na tekmovanju se letos predstavljajo športniki iz 91 držav in pokrajin, med njimi pa jih bo zagotovo izplačalo nagrade za najboljše uvrstitve 32.

Od 624 tisoč dolarjev navzdol …

In za katero državo morajo nastopati športniki, če želijo dobiti najvišje nagrade?

Na prvem mestu je Hong Kong, ki nastopa neodvisno od Kitajske, svojim športnikom so obljubili kar 624 tisoč dolarjev nagrade. Na drugem mestu pa je Turčija, ki je za zlato medaljo pripravljena plačati približno 380 tisoč dolarjev. Na drugi strani pa recimo ZDA plačajo za zlato medaljo »samo« 37,5 tisoč dolarjev.

In kje je Slovenija?

Kot je razvidno iz slike spodaj (vir: Forbes), smo nekje v zlati sredini.

Do leta 2021 so bile slovenske olimpijske medalje vredne od dobrih 15 tisoč pa do nekaj več kot 31 tisoč evrov. A lani so vrednost medalj zvišali, tako naši Olimpijci zdaj dobijo za:

 • zlato medaljo nagrado v višini 55.000 evrov
 • srebrno medaljo nagrado v višini 45.000 evrov
 • bronasto medaljo nagrado v višini 38.000 evrov

Za medalje, ki jih osvojijo ekipe v individualnih športnih panogah (recimo mešana ekipa naših zlatih skakalcev) posamezen član ekipe prejme nagrado v višini 75 odstotkov nagrade, ki je predvidena za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci. Za zlato medaljo v tem primeru posamezen član ekipe dobi 41.250 evrov, in tako naprej.

Lahko bi šli še naprej, koliko dobijo športniki, ki tekmujejo v kolektivnih športih, pa trenerji in drugi člani ekipe, a bistveno ni, koliko dobijo, ampak kaj bodo z novimi zaslužki naredili.

Preverili smo tudi, kaj menijo naši bralci, ali je denarna nagrada, ki jo prejmejo slovenski nosilci olimpijskih medalj prenizka, ravno prav visoka ali previsoka. Rezultate si lahko ogledate v grafu.

Pomembno je sodelovati, ne zmagati …

… je sam slogan Olimpijskih iger, pa vendar kariera vrhunskih športnikov ne traja večno, zato je finančna stabilnost še kako pomembna. Načrtovanje prihodnosti in skrb za premoženje je ključno, v kolikor želijo po končani karieri živeti brez finančnih skrbi. In nič kaj dosti ni drugače za vse nas, ki smo delovno aktivni. S svojim premoženjem moramo ravnati tako, da bomo od njega lahko živeli.

Logično je, da zdaj večino med nami skrbi naše zdravje. A hitro se bo situacija obrnila in naša naslednja skrb bo denar, ki marsikoga skrbi že zdaj. Vsi tisti, ki nimajo ustrezno napolnjenih vseh treh vreč denarja (transakcijske, likvidnostne in naložbene), se bodo znašli pred še večjimi izzivi.

Zdravje je vedno na prvem mestu. Drži pa tudi, da takoj zatem običajno pride denar, saj težko živimo brez njega. In po zdravstveni sledi finančna kriza, ko bodo nekateri izgubili službe, večina pa nas bo verjetno zaslužila manj, kot do zdaj. Tudi naši prihranki kopnijo, zato je ustrezna in pravočasna priprava na obdobje, ki sledi, ključna.

Ključna vprašanja, ki se zastavljajo so …

Kljub temu, da se je življenje v Sloveniji v zadnjih tednih ustavilo, ali pa prav zato, imajo naši strokovnjaki polne roke dela. Vsak dan prejemamo številna vprašanja. Še posebej s strani tistih, ki do danes niso imeli priložnosti delati z nami.

Enostavno nimajo odgovorov na ključna vprašanja kot so:

 • Naj zamrznem vsa varčevanja, ker bo manj prihodkov?
 • Kaj zdaj z naložbenimi in pokojninskimi zavarovanji? Naj vse prekinemo, ko so skladi tako padli?
 • Je zdaj čas za nakup ali prodajo nepremičnin?
 • Se splača kupovati delnice farmacevtskih podjetij, ki razvijajo zdravilo?
 • Ali je najbolje vse pretopiti v zlato, saj to v krizah običajno pridobiva na vrednosti?
 • Moramo zdaj vse dvigniti z računov in investirati v kripto, ker nas čaka hiperinflacija?
 • Kako je z zaščito?
 • Kaj naj s krediti?

Skratka, ogromno vprašanj povezanih z osebnimi financami, kot posledica situacije, ki jo je povzročil koronavirus.

Zdaj ni časa za čakanje, to bi morali vedeti vsi. Zato smo našli način, kako laho pomagamo tudi v varnem zavetju doma. Ne, ne bomo se osebno povabili k vam na obisk, saj smo odgovorni do sebe in do drugih, pač pa vas vabimo v našo virtualno pisarno!

V naši virtualni pisarni vas že čakajo naši strokovnjaki, polni znanja, izkušenj in konkretnih usmeritev, kako naprej.

V njej smo te dni gostili vse tiste, ki so že imeli dogovorjeno srečanje v živo, pa smo jih sprva nameravali prestaviti na konec karantene. A hitro smo ugotovili, da to ne bo treba, saj smo našli alternativne, napredne rešitve, zato smo z njimi učinkovito komunicirali preko video klepeta.

Zdaj smo ta virtualna vrata odprli tudi za vse ostale … Tiste, ki nas še ne poznate in ste morda do zdaj oklevali pri odločitvi za načrtno upravljanje vaših osebnih financ.

Ker posebni časi zahtevajo posebne ukrepe, smo se odločili, da vsem, ki razumejo, da je prav zdaj najbolj primeren čas za posvet strokovnjakom, podarimo virtualno spoznavno srečanje! Da, to je na naše stroške za vse, ki še nikoli niste bili pri nas.

Kako do virtualnega spoznavnega srečanja na naše stroške?

Preprosto! Z izpolnitvijo spodnjega obrazca se prijavite na virtualno spoznavno srečanje, mi pa vas bomo v nekaj dneh poklicali in se dogovorili za ustrezen termin.

Zdaj je skrajni čas, da vzamete prihodnost v svoje roke! Vsi izgovori kot so:

 • nimam časa,
 • moram vprašati partnerja,
 • nimam vseh informacij, ker ne vem, kje imam vse zavarovalne police, naložbe, kreditne pogodbe …,
 • ne vem kakšni so moji cilji,

ODPADEJO!

Imamo namreč veliko več časa kot prej, prihranjene so nam vse (odvečne) poti in tudi tehnologija je zelo enostavna. Po dogovorjenem terminu vam v sporočilu pošljemo povezavo, ki jo kliknete in … že ste v naši virtualni pisarni. Vse kar potrebujete je prenosni računalnik ali stacionarni s kamero, tablica ali pametni telefon. Vsako gospodinjstvo ima vsaj nekaj od tega, a ne?

Prav tako nam mora biti zdaj pa res jasno, kaj si želimo oz. česa si ne želimo. In ne, ni bolje počakati na umiritev razmer, saj bo takrat morda že prepozno!

Prihodnost je namreč preveč negotova, da bi jo prepustili naključju, zato izkoristite dano priložnost in, v kolikor še niste bili pri nas, se prijavite na VIRTUALNO SPOZNAVNO SREČANJE tako, da izpolnete spodnji obrazec.

Po oddaji prijave na virtualno spoznavno srečanje, 
boste na vaš e-naslov prejeli nadaljnja navodila. 

Ko gre za naše zdravje, bi vsi želeli, da smo obravnavani prednostno, da imamo na voljo najboljše zdravnike in specialiste, predvsem pa, da je to cenovno dostopno. Ker vse pogosteje v veljavo stopajo različne rešitve, ki nam omogočajo hiter dostop do specialističnih pregledov, smo preverili eno od  rešitev, za katero se odloča vse več Slovencev in Slovenk.

Od leta 2014, odkar so storitve Best Doctors na voljo tudi pri nas, je te koristilo že več kot tisoč Slovencev in Slovenk in kot ugotavljajo pri Best Doctors, Slovenci njihove storitve koristimo pogosteje kot v več kot 100 drugih državah, kjer je storitev na voljo.

»Best Doctors s pomočjo vodilnih svetovnih zdravstvenih strokovnjakov svojim članom že skoraj tri desetletja omogoča postaviti pravilno diagnozo in načrt zdravljenja ter za najhujše bolezni poiskati najprimernejšo zdravstveno ustanovo, kjer to zdravljenje tudi izvedejo. Uresničitev takšnega poslanstva se morda sprva sliši težko uresničljiva, a storitvi Best Doctors zaupa že skoraj 50 milijonov članov po vsem svetu. Na voljo pa imamo 53.000 zdravnikov po vsem svetu, ki so bili s strani svojih kolegov izbrani kot najboljši,« pravi Gregor Jelerčič iz družbe Eureko, ki je pooblaščeni partner za storitve Best Doctors.

Najpogosteje bolniki z rakom, a tudi številni drugi

Seveda nas je zanimalo, za kakšne storitve se ljudje v teh primerih najpogosteje odločajo in kako jim lahko pri tem pomagajo. Kot pravijo v Best Doctors, so do zdaj zdravljenje v svetovno priznanih medicinskih centrih omogočili nekaj deset Slovenkam in Slovencem, ki so se zanj odločili.

»Največkrat so bili to bolniki z malignimi obolenji oziroma rakom. Najmlajša bolnica je imela le 5 let, najstarejši pa 61 let. Med njimi je Pietro Braghieri, ki se je po diagnozi raka na debelem črevesju zdravil v Univerzitetni bolnišnici na Dunaju. Drugo mnenje in načrt zdravljenja pa smo doslej več kot 1000 članom iz Slovenije pripravili na področjih ortopedije, nevrologije, rakavih obolenj in levkemije, možganskih tumorjev, srčno-žilnih bolezni, bolezni ušes, grla in nosu, vida, dermatologije, nosečnosti in ginekologije, hormonskih in presnovnih bolezni, bolezni prebavil, revmatologije, otroških bolezni, urologije in rehabilitacije po poškodbah pa tudi raznih alergij, bolezni krvi, infekcij in zastrupitev.«

Posledica predolgih čakalnih vrst za specialistične preglede …

Ker vse več zavarovalnic že ponuja opcije doplačila za storitve, kjer lahko pridobimo hiter pregled pri specialistu, pa je seveda na mestu vprašanje, katera odločitev je za nas primernejša. »To vprašanje nemalokrat zastavijo naši zavarovanci in tisti, ki razmišljajo o sklenitvi zdravstvenega zavarovanja. Nastajajo kot posledica (pre)dolgih čakalnih vrst na specialistične preglede v javnem zdravstvu. Problem čakalnih vrst v javnem zdravstvu ostaja nerešen problem že leta, skrbeti pa je začel tudi ljudi, ki še niso imeli izkušnje z dolgim čakanjem na specialistični pregled,« pravi Gregor Jelerčič.

Večina zavarovalnic danes že nudi svojim zavarovancem specialistične zdravstvene storitve pri koncesionarjih s krajšimi čakalnimi dobami ali v privatnih ambulantah, kjer čakalnih dob ni. Pregledi so za zavarovance brezplačni, a je letno število pregledov omejeno s številom obiskov ali z zavarovalno vsoto. Zavarovanec ima tako pravico do brezplačnega koriščenja zdravstvenih storitev, ki bi ga kot samoplačnika stali večinoma med 20 in 250 evrov. Mesečni strošek za tako zavarovanje se giblje od 7 do 30 evrov, odvisno od starosti osebe, zavarovalnice in obsega vključenih storitev.

Zdravljene po vsem svetu v sklopu zavarovanja?

»Best Doctors svojim zavarovancem nudi zdravljenje najpogostejših hujših bolezni v priznanih klinikah po vsem svetu. Prav tako pa drugo mnenje in načrt zdravljenja za večino bolezenskih in vsa poškodbena stanja, ki ga pripravijo najboljši svetovni specialisti za posamezna področja medicine ali bolezni. Diagnozo zavarovancev preverijo najboljši svetovni specialisti, ki preverijo pravilnost diagnoze in izdelajo načrt zdravljenja. V primeru, da se kot zavarovanec odločite za zdravljenje v tujini, vam Best Doctors ponudi nabor najprimernejših specializiranih klinik. Nato organizira in plača stroške poti in namestitve vam in vašemu spremljevalcu ter organizira in plača zdravljenje na izbrani kliniki,« dodaja Gregor Jelerčič.

Da stroški zdravljenja na specializiranih klinikah v tujini niso ravno nizki, je jasno. Običajno se gibljejo od 40 do 250 tisoč evrov, potem pa so tukaj še stroški poti in namestitve, zato običajnemu Slovencu tovrstne storitve samoplačniško niso dosegljive in posegati je treba po drugačnih rešitvah.

Je to storitev samo za ljudi z visokimi prihodki?

Nikakor ne. Govorimo o povprečnem mesečnem strošku 20 EUR za odraslo osebo in slabih 6 EUR za otroka. Rešitve, ki danes obstajajo so primerne za večino ljudi, saj ima večina ljudi tudi omejen proračun. Ampak tu se ljudje pogosto ujamemo v past – zavarujemo se za primer najpogostejšega dogodka in ne za primer dogodka, ki bi lahko najbolj prizadel naše zdravje, delovno sposobnost, premoženje … In tako se pogosto zgodi, da ostane dogodek, ki bo zahteval največja finančna sredstva, nezavarovan. Vzemimo na primer nepremičnine. Ni prav smotrno, da damo zavarovanju stekla prednost pred zavarovanjem požara. Verjetnost, da bo počilo steklo je sicer bistveno večja, kot da nam pogori nepremičnina. So pa lahko posledice v drugem primeru katastrofalne. Strošek popravila stekla je v primerjavi s stroškom sanacije požara zanemarljiv.

Žal tudi na področju zdravstvenih in asistenčnih zavarovanj premalo poučeni ljudje delajo podobne napake.

Čedalje več Slovencev na eni strani sledi »popularnim« trendom glede zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga, na drugi strani pa pri izbiri zdravstvenih rešitev obnašamo nepremišljeno in na podlagi všečnih oglasov.

Na 6. Dnevu finančne pismenosti nam bo Gregor Jelerčič predstavil storitev Best Doctors in nekaj konkretnih primerov strank, na primer, kako je drugo mnenje in načrt zdravljenja družbe Best Doctors, gospe Waldhuber iz Maribora rešil 37 let trajajoč zdravstveni problem in kako je družba Best Doctors 48-letnemu Koprčanu, omogočila operacijo možganskega tumorja in ga rešila gotove trajne invalidnosti.

Pridružite se nam TUKAJ >>

Pred kratkim se mi je zgodilo, da sem ob brskanju po internetu naletela na zanimivo ponudbo, ki je niti jaz nisem mogla spregledati. Ena od slovenskih finančnih hiš je ponujala izračun Zajamčene pokojnine. Ker so nekatere trditve izgledale realne, določene pa so bile resnično nenavadne, predvsem tiste o zajamčenem donosu, sem se prijavila na njihov informativni izračun.

Sprva sem mislila, da izračuna ne bom prejela, saj se nisem skrivala za nobenim drugim imenom, a po nekaj dneh sem na e-mail le prejela sporočilo s spodnjo vsebino.

Spoštovana ga. Nataša,
za vas sem pripravil ZAJAMČENO POKOJNINO po najugodnejših tablicah 2005!
Izplačilo denarja je možno v obliki enkratnega dviga ali mesečne rente.

In potem spodaj še lep nagovor, zakaj se ljudje odločajo za tovrstno varčevanje …

Zakaj se ljudje odločajo za rentno varčevanje?
• Želijo imeti dobro pokojnino.
• Ne želijo delati do smrti. Želijo imeti pasivne dohodke.
• Večina si ne želi biti v finančno breme drugih. Želijo biti finančno neodvisni.
• Vsi si želimo penzijo, ki nam bo zadoščala za normalno življenje po 65. letu – torej želimo si iste dohodke, kot danes prejemamo plačo. Želimo si dostojno preživeti zadnja leta našega življenja.
• Želimo vedeti, kako že danes denar naložiti varno, da bomo lahko uživali na stara leta in bo denar delal za nas.
• Ko gremo v pokoj se nam prihodki praktično prepolovijo in vse preveč ljudi se znajde na pragu revščine.
V primeru dodatnih vprašanj vam bom z veseljem pomagal.
Z odličnim spoštovanjem!

Ja, lepo napisano. Moram priznati. Pa vendar sem oseba, ki želi vse večkrat preveriti in ugotoviti ali je res vse tako lepo kot je napisano.

Pa pojdimo po vrsti …

Izračun temelji na 20-letnem varčevanju po 100 evrov mesečno, kar pomeni, da bi skupaj vložila 24.000 EUR, privarčevala pa bi 39.301 EUR. Na prvi pogled lepo, ni kaj. To pomeni, da bi imela zajamčeno 4,7 % letno obrestno mero. To bi bilo, glede na tržne razmere, ko moramo praktično plačati za sredstva, ki nam stojijo na banki, res odlična ponudba. Se strinjate?
Moja prva misel je bila: le katera finančna institucija bi si to danes lahko privoščila in kako? Takoj zatem pa: kakšno jamstvo mi dejansko ponujajo?

Sledilo je osebno srečanje …

Da bi ugotovila, za kaj točno gre, sem se odločila, da sprejmem njihovo ponudbo za osebno srečanje. V kolikor se bo izkazalo, da je ponudba realna, bi to lahko bilo primerno tudi zame. In konec koncev tudi za nekatere naše stranke. A verjetno za razliko od večine, sama nisem pričakovala, da se bo srečanje končalo uspešno.

Namreč, razlika je v tem, da tovrstnih edinstvenih priložnosti vidim kar nekaj na mesec, skozi sito pa prideta ena ali dve na leto. Ja, dejansko tako malo! Preden se namreč odločim, da bi to bila primerna rešitev zame ali za naše stranke, mora iti rešitev čez kar nekaj korakov:
1. Študija splošnih pogojev
2. Analiza ponudnika
3. Ločeno analiziranje še dveh oseb v našem naložbenem odboru
4. Mnenje zunanjega strokovnjaka

Samo, če vse štiri točke prejmejo zeleno luč, grem v rešitev sama s svojimi sredstvi. No, in če gre seveda za nekaj, kar sodi v moj portfelj. V začetku z manjšo količino, saj vedno preverim, kakšen je celoten proces, tudi proces izplačila, če je sploh mogoč. Šele, ko izkusim, da vse poteka brez zapletov, se odločim za vstop v %, kot je to opredeljeno z mojo strategijo po načrtu (upam, da ga vi imate – sicer je pa osnovno izhodišče izračun naše finančne starosti, ki ga lahko najdete TUKAJ)

Rentno varčevanje z indeksacijo

Vas zanima, kaj sem ugotovila na srečanju?

Šlo je za rentno varčevanje z indeksacijo. To je varčevanje z garantirano obrestno mero in potencialno udeležbo na dobičku. Pa si poglejmo, kaj to dejansko pomeni.
Indeksacija = 4 % (pomeni, da bi se moja vplačila vsako leto povišala za 4 %). Konkretno – začnem vplačevati 100 evrov, naslednje leto 104 evre, naslednje leto 108,16 evrov itn … Ja, kaj hitro nisem več na 100 evrih mesečno.

In kaj to pomeni? Da v 20-tih letih nismo vplačali 24.000 evrov, temveč kar 35.734 EUR!!!! To pa je razlika, se vam ne zdi?

S polico bi bila sicer zaščitena tudi za riziko smrti, a bi bila zaščita minimalna. Police namreč ni mogoče skleniti brez tega, saj gre za zavarovanje. A glede na svojo situacijo, te zaščite ne potrebujem in bi bil ta strošek popolnoma odveč.

Po nekoliko globljem poizvedovanju pa sem izvedela še sledeče:
Zajamčena renta je dejansko 0,5 % letno. Ostalo je odvisno od višine dobička zavarovalnice. Skupaj bi dejansko realno lahko pričakovala ca. 2,50 % donosnost.
Se vam zdaj še sliši tako obetavno?
Rentno varčevanje je običajno najdražja oblika varčevanja (več o tem, kje vse še delamo napake bom govorila na 6. Dnevu finančne pismenosti. Več o dogodku izveste TUKAJ).
V kolikor se inflacija poviša, z njim najverjetneje realno izgubljamo, že danes pa komaj držimo glavo nad gladino. Rešitev je običajno nefleksibilna, prav tako tudi nelikvidna. Je pa res, da imamo občutek varnosti zato, ker so številke vnaprej določene.

Dolgoročno varčevanje zahteva druge rešitve

Žalostno, a običajno se celo izkaže, da bi z varčevanjem na banki privarčevali več!
Za dolgoročno varčevanje je torej potrebno izbirati druge rešitve. Take, kjer ni garancije. Strošek, fleksibilnost in likvidnost pa so ključni parametri pri odločanju.
V bran osebi, s katero sem se srečala, pa lahko povem, da je bila nenavadno transparentna. Ne vem, če je vedela, kdo sem, kljub temu, da nisem skrivala svoje identitete, a pohvalno je že to, da je na vsa moja vprašanja odgovorila brez celofana.

Ob zaključku srečanja mi je zaupala celo, da je izračun marketinški trik, saj se na tej podlagi precej strank odloči za osebno srečanje. Upam le, da stranke to razumejo in da ne pričakujejo, da bodo prejele zneske, kot jih obljubljajo v svojih sporočilih. V tem primeru bodo namreč na koncu razočarane.

Da pa med njimi ne boste vi, vabljeni na tradicionalni 6. Dan finančne pismenosti! Več o dogodku izveste TUKAJ >>

Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka

 

Ko enkrat sklenete zavarovalno polico (pa najsi gre za zaščito vašega življenja, delovne sposobnosti, zdravja, premoženja ali za varčevanje – slednje je načeloma draga in zato odsvetovana rešitev), je smiselno nad to polico bedeti.

Vendar bodite zelo previdni, ko vas vaša zavarovalnica kar naenkrat pokliče, da se že dolgo niste osebno srečali, da bi bilo smotrno preveriti ali je z vašimi policami vse v redu. Zelo pogosto vas bo pri tem poklical povsem nov zavarovalni agent, ne tisti, ki vam je sklenil vašo zadnjo aktualno zavarovalno polico.

Pred nedavnim je k meni prišla gospa v 50-ih letih, ki se bo čez predvidoma 5 let lahko upokojila. Ima tri veljavne police pri eni izmed največjih zavarovalnic v Sloveniji. Ko je prejela »dobronameren preventiven« obisk s strani novega zavarovalnega agenta te zavarovalnice pred dobrim letom dni, pa se je zgodilo sledeče.

Agent ji je predlagal, da poda svojo drugo polico pri tej zavarovalnici, ki je bila ob njegovem obisku aktivna, v mirovanje. Namesto nje pa naj sklene novo, že tretjo polico pri isti zavarovalnici, tokrat kar z odprto dobo zavarovanja (ko niti ni jasno, kdaj se polica izteče) – in to 6 let pred njeno upokojitvijo.

Kdo zasluži na račun stranke?

Le zakaj ji je podal tak predlog? Razmislimo …

Kako si ta agent zasluži svojo plačo? S skrbjo za obstoječo stranko zavarovalnice? Ne.

S sklenitvijo nove zavarovalne police za zavarovalnico? Da.

S sklenitvijo nove police je agent stranki povzročil nove sklenitvene stroške, pri tem pa je dal v mirovanje njeno obstoječo polico ravno po treh letih, da s tem ni povzročil škode svojemu kolegu, zavarovalnemu agentu, ki ji je sklenil prejšnjo polico. Tako so vsi zadovoljni – zavarovalnica, oba zavarovalna agenta – vendar na škodo stranke, ki se posledic te spremembe sploh ni zavedala, vse dokler ji nisem pojasnila posledice te odločitve.

Kako me to razjezi – ko je jasno razvidno, da je to stalna praksa te zavarovalnice (in seveda nemalo drugih). To namreč ni prva stranka, s tolikšnim številom polic pri isti zavarovalnici, z enako metodo kapitaliziranja obstoječih polic in sklepanja novih. Na isti stranki tako služijo novi in novi zavarovalni agentje, stranka pa je opeharjena.

To ni prva stranka, niti ne zadnja

Takšnih sogovornikov (zavarovancev te zavarovalnice) sem imela že več. Zavarovalnica to zavestno dopušča – ima namreč jasen pregled nad vsemi policami svojih zavarovancev in prav nič je ne ovira, da bi postavila omejitev, da se za eno stranko lahko sklene recimo samo ena ali največ dve polici z varčevalno komponento. Takšno omejitev recimo pozna druga finančna institucija v Sloveniji, s čimer zavaruje svoje zavarovance pred oškodovanjem, torej to ni težka tehnična implementacija, temveč povsem preprosto navodilo, ki se v praksi lahko enostavno izvede.

Če bi bilo zavarovalnici dejansko mar za dobro svojih zavarovancev … a dejstvo je, da s tem namerno povzročajo slovenskemu zavarovalništvu slab ugled, ki je že tako ali tako na preizkušnji s strani laičnih Slovencev.

Kaj storiti, če se je tudi vam pripetilo kaj takega?

Pritožite se! Zahtevajte stornacijo police in povrnitev stroškov. Vztrajajte, ne popustite. Vzemite zadevo v lastne roke in ne prepuščajte primera organom, ki naj bi izvajali nadzor nad zavarovalnicami, saj je v njihovi omari veliko okostnjakov.

Predvsem pa, kot smo že neštetokrat rekli – pazite se brezplačnega svetovanja glede vaših osebnih financ. Nič ni zastonj – bolje da plačate za svetovalno uro ali dve pri neodvisnemu osebnemu finančnemu svetovalcu (ne, to ni zgolj za bogate), kot pa da verjamete, da ste prejeli nek koristen nasvet brezplačno, v resnici pa vas ta nasvet stane bistveno več kot svetovalna ura ali dve. Vprašanje je samo, če boste v tem primeru ugotovili, kdaj in kje vam je bil račun sploh izstavljen – večina ljudi tega ne ugotovi, dokler ni prepozno …

Tako. Sedaj veste na kaj morate biti pozorni. Če vas bo kdajkoli zavarovalni agent želel prepričati v sklenitev novega zavarovanja, boste suvereno rekli “NE”. Vendar, kaj pa obstoječe zavarovanje? Je tam vse tako kot mora biti? Še danes preverite kaj imate sklenjeno, predno bo prepozno. Žal večina ljudi, ki se obrne k nam po nasvet, po 15-ih, 20-ih letih varčevanja ugotovijo (torej pred upokojitvijo) da so bili opeharjeni. Svetujem vam, da se še danes prijavite na posvet z osebnim svetovalcem TUKAJ.

Petra Bokal, osebna finančna svetovalka

Včasih nepričakovano dobimo nekaj denarja, ga podedujemo ali pa smo varčevali dlje časa in bi denar radi oplemenitili. Obstajajo številne rešitve in vsaka ni ustrezna za nas, a kaj, ko se običajno odpravimo po najbližji nasvet – k prijatelju, sorodniku, znancu … Ana in Mitja Vezovišek vsak mesec v radijski oddaji Svetovalnica poslušalce opozarjata na slabe prakse in jih usmerjata na pravo pot.

Oglasil se jima je tudi Jani, ki pravi: “Vem, da nisem kot večina tistih, ki vam piše ali kliče v oddajo, ampak vseeno, kdor jezika špara … Na varčevalnem računu imam približno 45 tisoč evrov, ki mi tam samo “ležijo”. Rad bi nekaj naredil s tem denarjem, da se malo namnoži za stara leta. Kam naj ga dam, da bo kupček zrasel?”

Investiranje nam lahko tudi več odnese, kot prinese

Odgovor osebnega finančnega svetovalca bi marsikoga presenetil, a dejstvo je, da je to edini pravi način, kako priti do želenega cilja. “Če imam na varčevalnem računu približno 45 tisoč evrov, moram ta denar razdeliti. Ves čas poudarjamo, koliko denarja lahko investiramo in koliko denarja moram imeti na voljo v varnostni rezervi. Ta mora znašati od tri do 12-kratnik naših povprečnih mesečnih izdatkov. Če naša družina porabi 1000 eur na mesec, potem moramo biti to od 3 do 12 tisoč evrov. Varčevalni račun je idealno mesto za varnostno rezervo,” pravi Mitja Vezovišek.

Ob tem poudarja, da nekaterim takšna količina denarja na računu predstavlja tudi težavo, naredijo si varnostno rezervo, ki je ne morejo “gledati”. To pomeni, da jo enostavno morajo zapraviti. “Da do tega ne bi prišlo po nepotrebnem, denar lahko naložite v denarni vzajemni sklad, ki je alternativa varčevalnemu računu. Zakaj? Ker boste potrebovali nekaj dni, da dobite denar nazaj na svoj račun.”

Če se vrnemo nazaj k izzivu, ki nam ga je posredoval Jani, pa osebni finančni svetovalec pravi: “Ko bo ustvaril ustrezno varnostno rezervo, mora za preostali znesek narediti investicijski načrt. Pri tem je pomembno, da ve, kaj želi, koliko časa ima na voljo, koliko tveganja je pripravljen sprejeti in kakšne so dosedanje izkušnje.” Pri tem je pomembna tudi njegova starost, sploh, če želi varčevati za dolgoročne cilje.

Investiranje danes pa nam lahko kaj hitro več odnese, kot prinese. Danes smo namreč v okolju, ko je netvegana obrestna mera, to je obrestna mera, ki nam jo da banka za depozit, zelo nizka. Znaša 0,5 % ob vezavi denarja za eno leto. Na drugi strani pa imamo inflacijo, ki znaša približno 2 %, kar pomeni, ob enoletni vezavi in 0,5 % obrestni meri ter 2 % inflaciji, izgubo v višini 1,5 %, opozarja Mitja Vezovišek ter dodaja, da smo v tem okolju tako prisiljeni tvegati, če želimo ohraniti vrednost denarja, da bomo tudi čez eno leto lahko kupili enako količino kruha, kot danes.

Kam naj torej naložimo denar?

“Ni preprostega odgovora. Ugotoviti moramo, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. Če je to denar, ki ga potrebujemo čez 2 leti za nakup stanovanja, potem ga vseeno imejmo na banki in recimo, da bomo rajši nič tvegali in malce izgubili, a se bomo ubranili velikih potencialnih izgub, a tudi donosa. Če pa smo pripravljeni tvegati, pa se moramo vprašati, koliko smo pripravljeni tvegati. Za takšno količino denarja obstaja ogromno produktov, ki bi jih lahko predlagali, a brez načrta nobenega.”

Ob tem Mitja Vezovišek opozarja, da je žalostno to, da obstaja veliko ljudi, ki z manjšimi zneski, kot je 15 tisoč evrov pridejo do posameznih ponudnikov in jih ti prepričajo, da je treba vložiti denar prav v njihov produkt, ne glede na to, ali je za stranko primeren ali ne. Gre za prodajalce finančnih storitev, za katere ni nujno, da bodo delali v našo korist.

Torej, za svoj denar moramo narediti investicijski načrt, če ne želimo biti na strani izgube, ampak le-tega ustrezno oplemenititi.